halkla ilişkiler ders notları 2.sınıf

01. Halkla İlişkiler Yazarlığı

Halkla ilişkiler yazarlığı nedir? Hangi konuları kapsar?

Halkla ilişkiler yazarlığı, planlanmış hedeflere ulaşmak için belirlenmiş hedef kitleleri etkilemek ve ikna etmek amacıyla açık, anlaşılır ve gerçek verilere dayanan etkili mesaj oluşturma sürecidir. Halkla ilişkiler yazarları çalıştıkları kuruluşları veya hizmet verdikleri müşterileri için basın bülteni, konuşma metni, reklam metni, yıllık, broşür, haber mektubu, basın makalesi, basın kiti, kitap, el kitabı, kurum dergisi ve gazetesi, el ilanı, doğrudan postalama, davetiye vb. yazarlar.

Halkla ilişkiler yazarının görev ve sorumlulukları nelerdir?

Halkla ilişkiler yazarı, toplum çıkarlarına ve bireylerin değer ve özgürlüklerine saygılı olmak, hedef kitlelerine ve yararlandığı medyaya karşı dürüst ve açık davranmakla yükümlüdür.

Halkla ilişkiler yazarlığının gazetecilikten ayrılan özellikleri nelerdir?

Halkla ilişkiler yazarı da gazeteci de aynı yöntemleri kullanarak kitle iletişim araçlarında yayınlanmak üzere mesaj üretirler. Fakat her ikisinin de amaçları, hedef kitleleri ve kullandıkları iletişim kanalları açısından birbirlerinden farklıdır.

Halkla ilişkiler yazarı ikna edici ve etkili mesajı nasıl oluşturur?

Halkla ilişkiler yazarının hazırladığı etkili mesaj hedef kitlenin dikkatini çekmeli, merak ve ilgi uyandırmalı. Halkla ilişkiler amacıyla hazırlanan mesajın inandırıcı ve ikna edici olabilmesi için, mesaj etkili olmalıdır.

Halkla İlişkiler Mesajlarını Yazma sürecindeki evreler nelerdir?

1. Planlama Süreci
- Problem Geliştirme ve Durum Saptaması
- Konunun Araştırılması
- Hedef Kitle Analizi
- Değerlendirme İçin Hedeflerin ve Kriterlerin Belirlenmesi
- Uygun Medya Seçimi

2. Yazım Süreci
- Mesaj Stratejisinin Düzenlenmesi
- Stil ve Mesajın Düzenlenmesi
- Mesajın Yazımı

3. Değerlendirme Süreci
- Dağıtım Kanallarının Avantajına Göre Mesajın Test Edilmesi
- Programın İçinde ve Devamında Mesajın Değerlendirilmesi

Halkla İlişkiler Yazarının Medya ile İlişkileri Nasıl olmalıdır?

Halkla ilişkiler yazarı mesajını iletirken, basın bültenleri, röportajlar, basın makaleleri, sponsorluk gibi araçlar aracılığı ile kurumlarının adını medyada duyurarak kurum lehine bir kamuoyu yaratmaya çalışırken, medya da haber ihtiyacını karşılamış olur. Halkla ilişkiler yazarı mesajlarını hedef kitlesine iletebilmek için medyada yer almak istiyorsa, doğru medya kuruluşunu seçmek ve doğru mesajlar üretmek zorundadır.

02. Haber Yazımı ve Teknikleri

Haber nedir? Bir olayın haber olma ölçütleri nelerdir?

Haber, toplumun genelinin ilgisini çekecek güncel olayların, onların en kolay anlayacağı biçimde sunumudur. Bir olayın haber olma ölçütleri; sıklık derecesi, yoğunluk değeri, açıklık, anlamlılık, uyumluluk, beklenmediklik, devamlılık ve çeşitlemedir.

Haber değeri nedir?

Bir olayın haber değeri alabilmesi için; etkili ilgililik, zamanlılık, yakınlık, ilginçlik, nadirlik, önemlilik ve heyecanlılık unsurlarından birkaçına sahip olması gerekir.

Habercilik kuralları nelerdir?

Haber yazımında, habercinin dikkat edeceği kurallar: nitelik, denge ve objektifliktir.

Haber kaynakları nelerdir?

Haber kaynakları kaynağından doğrudan alınanlara birinci el kaynaklar, kurum ve kuruluşların basın bültenleri, haber ajansları gibi kaynaklardan edinilen haberler de ikinci el kaynaklar olarak sınıflandırılmaktadır.

Haber yazımında 5N 1K nedir?

Haber yazımında 5N 1K, ne, nerede, ne zaman, neden, nasıl ve kim sorularına yanıt verilmesini ifade eder. Bu sorulara verilen yanıt, okur/izler kitlenin olayı tam olarak anlamasında yeterlidir.

Haber yazma teknikleri nelerdir?

Haber yazımında kullanılan teknikler; ters piramit, dörtgen, düz piramit, konuşma dili, serbest yazım teknikleridir.

Haber giriş teknikleri nelerdir?

Haber girişinde kullanılan başlıca teknikler; tanımlayıcı giriş, özetleyici giriş, genelleyici giriş, ayrıntı girişi, öyküleyici giriştir.

03. Basın Bülteni

Basın bülteni nedir? Hangi konularda basın bülteni yazılabilir?

Basın bülteni, kurum ile ilgili etkinlikleri, stratejileri, düşünceleri, olayları vb. içeren, haber değeri taşıyan, önemli bilgiler veren ve medyaya gönderilen yazılı metinlerdir. Haber değeri taşıyan yeni çıkan ürünler, kuruma yeni seçilen yöneticiler, yönetim kurulundaki değişiklikler, yeni anlaşmalar, kuruluş yıl dönümleri vb konularda basın bülteni hazırlanabilir.

Yazılı basın için basın bülteni yazma sürecinde dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir?

Yazılı basın için hazırlanan bültenler:
- Beyaz veya çok açık renkli kağıda çift aralıklı olarak 12 punto ile yazılmalı.
- Genellikle ters piramit yöntemi kullanılmalı.
- Tarih ve başlık yazmayı da ihmal etmemeli.
- Giriş paragrafında daima 5N 1K kuralına (ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl, kim) yer vermeli. Okuyucuyu metnin içine giriş paragrafı çekeceği için bültenin en önemli parçasıdır.
- Teknik bir dil veya kurumu övücü kelimelerle dolu bir bülten göndermekten kaçınılmalı.
- Bültenler asla başlıksız gönderilmemeli
- Hedef kitle üzerinde etki yaratmak için görsel materyale de (fotoğraf, grafik) gereksinim vardır.
- Radyo ve televizyon için hazırlanan bültenler, yazılı basın için hazırlananlarla temelde aynı olsa da bazı farklılıklar gösterir.

Basın bültenlerinin türleri nelerdir?

- Tek sayfalık basın bültenleri
- Destekleyici bilgi içeren basın bültenleri
- Özet eklenmiş teknik bültenler
- Konuşma veya rapor metinlerini destekleyen özetleyici basın
- Açıklayıcı ek fotoğraf altı bilgisi
- Kısa duyurular

Radyo için basın bülteni yazma sürecindeki kurallar nelerdir?

Radyo için hazırlanan bültenler;
- Haber niteliği taşıyan mesajlardan oluşmalı.
- Cümleler, kısa ve anlaşılır olmalı.
- Her cümlede 10 kelime bulunması idealdir. İlk birkaç kelime, dinleyiciyi mesaja konsantre etme amacıyla adaptasyon sağlar. Mesaja dikkat, cümlenin ikinci yarısından sonra gerçekleşeceği için ana mesaj bu cümlede verilmeli.
- Bültenler kısa olmalı (30 ile 60 saniye arasında).
- Noktalama işaretlerine dikkat etmeli, kısaltmaları açık olarak belirtmeli.
- Numaraları da rakamla yazdıktan sonra parantez içerisinde yazıyla belirtmeli.
- Format basın bültenlerinin formatında hazırlanmakla birlikte metnin üstüne mesajın yayın süresi belirtilmeli.
- 5N 1K kuralı ile hazırlanan bültende sözcük seçimlerine dikkat etmeli.
- Bülten konuşma dilinde yazılmalı.
- Bültenler, radyoya postayla değil, elden, faksla veya e-mail ile gönderilmeli.

Televizyon için basın bülteni yazma sürecindeki kurallar nelerdir?

Televizyon için hazırlanan bültenler;
- Önce yazılı hazırlanmalı sonra ses ve görüntüye dönüştürülmeli
- Mesajlar, 35 mm veya 16 mm’lik film veya videoteyp formatında hazırlanmalı.
- Mesajlar, durağanlıktan kurtarılarak çekicilik kazandırılmalı.
- Mesajlar mutlaka profesyonel film ve televizyon uzmanları, kurgucular ve yazarlar tarafından hazırlanmalı.
- Mesajın yazılı metninin görüntülerle çok iyi bir uyum sağlamasına önem verilmeli.
- Gönderilen metnin, film kaydının her sahnesinin süresi açık olarak belirtilmelidir.

Basın bültenlerinde fotoğrafın kullanımı nasıldır?

Basın bültenlerinin önemli bir parçası olan fotoğraflar, dikkat çekiciliğinin yanı sıra mesajı yansıtabilme özelliği taşımalıdır. Halkla ilişkiler yazarı, alt yazıyla desteklenen etkili bir fotoğrafla metnin okunabilirlik payını arttırır.

04. Basın Makalesi, Haber Mektubu, Röportaj

Basın makalesi nedir? Hangi amaçlara yönelik hazırlanır?

Makale, belirli bir konuda açıklayıcı, bilgilendirici, inandırıcı nitelikler taşıyan, ele alınan konunun düzeyli bir biçimde ayrıntıları ile incelendiği, kanıtlar ya da belgeler ile desteklendiği, bilimsel üslupla kaleme alınan düşünce yazılarıdır. Halkla ilişkiler etkinliği çerçevesinde yazılan makaleler bazı amaçlar taşımaktadır.
1. Temsil edilen şirket, kurum ya da kuruluşun hizmetinin, ürününün ya da çalışmasının tanıtımını yapmak,
2. Bu yönde kamuoyunun dikkatini çekmek,
3. Gündem oluşturmak,
4. O ürün, hizmet ya da çalışmalara yönelik sosyal saygınlığı artırmak amaçlanmaktadır.

Halkla İlişkiler Amaçlı Makale Çeşitleri Nelerdir?

Halkla İlişkiler Amaçlı Makale Çeşitleri: Bilinen Bir Sorun Hakkında İşletmenin Tutumuyla İlgili Bilgi Aktaran Makaleler, Araştırma İnceleme Makaleleri, Ürün veya Hizmeti Kullananlara Sağladığı Yararları Konu Alan Makaleler, Yapılan Araştırmadan Sonra Bir Ürünü Öne Çıkartmaya Yönelik Makaleler, Bir Sorunu ve Nasıl Çözüldüğünü Tarihsel Kaynaklara Dayanarak Anlatan Makaleler, Biyografi İçerikli Makaleler, Bir Tarihsel Süreci Aktaran Makalelerdir.

Haber mektubu (bülten) nedir? Hangi özellikleri taşımalıdır?

Haber mektubu ise halkla ilişkiler ya da kurum içi iletişim sağlanmasına yönelik, halkla ilişkiler birimleri ya da yetkili kılınmış bir ekip tarafından hazırlanan, işletme, organizasyon, kurum ve kuruluşların çalışmaları, ürünleri, hizmetleri ve etkinlikleri hakkında, öncelikle çalışanları ve ilgilileri daha sonra da genel olarak hedef kitleyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış ve dağıtılmış yazılı metinlerdir.

1. Haber mektupları, bilinçli bir iş yeri yönetiminin çalışanlar, üyeler ya da ortaklar üzerindeki en etkin silahlarından biridir.
2. Haber mektupları, düzenli, her defasında zengin bir içerikle hazırlanmış ve iş yerindeki herkesi mutlaka ilgilendiren bir unsuru bünyesinde taşımalıdır.
3. İç iletişimin sağlıklı işlemesini sağladığı gibi iç motivasyonu, morali, dinamizmi, iş yeri bağlılığını, iş akışındaki uyumu ve üretimi de artırmalıdır.

Haber mektupları hangi amaçlara yönelik hazırlanmaktadır?

Haber mektupları, temsil edilen işletme, kurum ya da kuruluşun hem medya ile hem de kamuoyu ve hedef tüketici kitlesi ile sağlıklı ilişkiler kurması, doğru ve amaca uygun haber akışını sağlaması açısından oldukça etkin bir halkla ilişkiler aracıdır. Bir işletme, kurum ya da kuruluşun ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri, organizasyonları, çalışmaları, planları, yönetimindeki değişikliklerine yönelik haber mektubu hazırlanacağı gibi, yalnızca tüketiciyi bilgilendirmek amacıyla işletmenin geliştirdiği bir ürünü, bir ürünün ulaştığı başarıyı, bir üründeki değişiklikleri ya da bir ürünün tüketiciye yeni sunum biçimlerini anlatmak amacıyla da hazırlanmaktadır.

Röportaj nedir?

Röportaj da gazete, dergi, radyo ya da televizyonda yayınlanmak üzere, bir popüler kişilik ile konusunun uzmanı biri ile karşılıklı görüşülerek ya da yaşanan bir ortamı okura aktarmaya yönelik, içeriğinde haber özelliği taşıyan, araştırmaya dayalı geniş kapsamlı bir yazı ya da program türüdür. Röportaj bir kişi ile yapılabildiği gibi, bir mekân, durum, bir yöre, bölge, bir kurum, kuruluş ya da işletme ile oranın yaşamı, özellikleri, kültürü, işleyiş biçimi, tarihi, çalışmaları, ürün ya da hizmetlerini tanıtmaya yönelik de yapılabilir.

Röportajı niteleyen unsurlar nelerdir?

Röportaj, okura, dinleyiciye ya da izleyiciye, sanki o an orada o olayı, kişiyi, hizmeti, ürünü, gelişmeyi, çalışmayı, mekânı, röportaj yapan ile birlikte orada yaşıyormuş gibi hissettiren, bu nedenle de diğer türlerden daha çekici olan bir yazı ve program türüdür. Röportajda konu geniş kapsamlı olarak ele alınmakta, ayrıntılara inilmekte, görsel unsurlar ile desteklenmekte, daha soruşturmacı bir yaklaşım izlenmekte, olabildiğince ilginç, çarpıcı unsurlar ön plana çıkartılmaya çalışılmaktadır. Bu nedenlerden dolayı röportaj, ciddi bir ön hazırlık araştırmasını, konu ya da kişi hakkında olabildiğince ayrıntılı bilgi sahibi olunmasını gerektirir. Röportaj eğer kişi ile yapılıyorsa mutlaka yüz yüze ve dar bir zamana sığdırılmadan; eğer bir yöre, bölge, kurum, kuruluş ya da işletme ile oranın yaşamı, özellikleri, kültürü, işleyiş biçimi, tarihi, çalışmaları, ürün ya da hizmetlerini tanıtmaya yönelik yapılıyorsa, mutlaka o ortamı yaşayarak, gözlemleyerek ve o ortama katılarak yapılmalıdır.

Röportajın biçimsel özellikleri nelerdir?

Röportajın belirli bir yazınsal, anlatımsal ve sunum planı bulunmaktadır. Bir diğer deyişle röportajda her ilgi çekici nokta, her sürpriz anlatım, her heyecan ve merak uyandırıcı aktarma belirli bir kurgu, bir plan dâhilinde gerçekleştirilmelidir. Ön hazırlığın oldukça geniş ve bilinçli bir biçimde yapılması, araştırmacı bir tutumun takınılması, röportajın gerçekleştirilme ve aktarılma aşamasının başarısı açısından önemlidir. Bu doğrultuda da röportajın ana teması, genel çerçevesi, görüşülecek kişi ya da kişilerin iyi belirlenmesi, gerekiyorsa randevuların alınması, detayların iyi düşünülerek planlanması, soruların önceden hazırlanılması gerekmektedir. Ayrıca sorular olabildiğince açık ve net bir ifade ile sorulmalıdır.

05. Broşür, Basın Kiti, Kitap, El Kitabı, Gazete ve Dergi

Broşür hangi iletişim amaçlarını gerçekleştirmek için kullanılır?

Ürünü, hizmeti ya da düşünceyi kamuya duyurmak ya da satmak, kurumun hizmetlerini açıklamak, bir gayrimenkule sahip olmanın avantajlarını anlatmak, eğitim programı hakkında bilgi vermek, üyelere katılım olanağı sağlamak, maddi destek sağlamak, bir fikri sattırmak ya da bilgi vermek gibi amaçları gerçekleştirmek üzere kullanılan bir araçtır.

Basın dosyasında bulunması gerekenler nelerdir?

Dosyanın içinde nelerin bulunduğunu listeleyen bir sayfa, basın bildirisi, geçmişte yapılanları anlatan bilgiler, yeni basılmış broşürler, kurum-içi dergiler, haber mektupları, gazeteler, yıllık rapor, makaleler ve biyografik yazılar ve fotoğraflar bulunur.

Kitap ve el kitabının özellikleri nelerdir?

Halkla ilişkiler amaçlı olarak kullanılan kitaplar, kuruluş ve çalışmaları hakkında doğru ve güvenilir bilgiler vermeli, konu ile ilgili fotoğraf, grafik gibi unsurlarla hareketlendirilmeli, okuma kolaylığı sağlamalıdır. Kitaplarda yer alan bilgilerin, anlaşılır olması, kolay ifade edilmesi, görsel öğeler kullanımıyla ilgi çekici bir hale getirilmesi gerekir. El kitaplarında ise amaç, kuruluşa yeni başlayan personele kuruluşu bütün yönleriyle tanıtmak, yeni başlayan çalışanların hak ve sorumluluklarını göstermektir. Kurumsal bir el kitabında, kurumun kuruluş ve çalışma konusu tanıtıldıktan sonra kurumun faaliyet alanı, çalışanlara uygulanan ücretler, prim, yıllık izin, tatil, eğitim, spor faaliyetleri, lojman, çalışma koşulları, yükselme olanakları, ceza ve ödül sistemleri hakkında bilgiler yer alır.

Gazete ve dergiler halkla ilişkiler amaçlı nasıl kullanılmaktadır?

Halkla ilişkilerde bilgi aktarma ve kurumu tanıtma amaçlı kullanılan araçlardan biri olan gazeteler, başta çalışanlar olmak üzere, kurumun ilişki içinde olduğu kişi ve kuruluşlara dağıtılır. Gazetelerde yer alan konular, kurumun, ekonomik, sosyal, teknik yapısı, yatırımları ve son gelişmelerini kapsar. Çalışma koşulları, doğum, ölüm, işe yeni giren ve çıkanlar, mutlu günler gibi kişisel haberlerin yanı sıra çeşitli röportajlar da yer alır. Gazeteler biçimsel olarak günlük gazete görünümündedirler. Yayımlanmaları kolay ve dergiye göre daha ekonomiktir.

06. El İlanı, Doğrudan Postalama, Yıllık Rapor, Davetiye, Hatırlatma Notu

El ilanı nasıl yazılır?

El ilanının tasarımı, iyi bir basılı reklamın tasarımı gibi olmalıdır. Okuyucunun doğrudan mesaja dikkatini çekmek için, ne kadar bilgi gerektiğine bağlı olarak metin yazılır ve grafik tasarım yapılır. Yazmaya başlamadan önce, verilmesi istenen bilgi miktarı ile bu bilgilerin yazılacağı alanın büyüklüğü hakkında bilgi edinilmesi gerekir. Eğer yazılması istenenler fazla ise, el ilanının sayfası ikiye bölünerek, sözcükler ve grafikler birlikte kullanılır. Üst başlık metinden ayrı yer almalı, grafikler dikkatle seçilmeli ve etkileyici olmalıdır. İlanda dikkati sadece bir tek görüntü çekeceği için, sadece en etkileyici grafik/fotoğraf kullanılmalıdır. Eğer bir etkinliği duyurmak gibi daha az şeylerin yazılması planlanıyorsa, reklamda da uygulandığı gibi tamamen etkileyici bir dil kullanılır. El ilanında büyük başlıklardan yararlanılmalı, dikkati metne çekebilecek uygulamalara yer verilmelidir. Eğer hızla iletilmek istenen bir mesaj varsa, el ilanı bu amaca ulaşmayı sağlayacak en etkili araç olacaktır.

Doğrudan postalama nedir?

Doğrudan postalama, halkla ilişkilerde basılı malzemelerden oluşan medya karmasının önemli elemanlarındandır. Geniş kitlelere yollanan standart mektuplara doğrudan postalama adı verilir. Doğrudan postalama, mektup, broşür, geri dönüş kartları ya da zarfları ile posta yoluyla siparişi de kapsayabilen bir yelpazeye benzetilebilir. Pazarlama yönlü bakıldığında, harekete geçirici bir araç olarak düşünülen doğrudan postalama, doğrudan bir tepki yaratmak üzere düzenlenir. Bir ürün sipariş edilir, yardım için bir çek yazılabilir. Doğrudan postalama okuyucunun ihtiyaç, merak ve ilgisini artırarak dikkat çekmeye çalışır. Okuyucuya ihtiyaçlarını karşılaması için arzu edilen bir davranış sunar, merakını azaltır ve ilgisini tatmin eder.

Davetiye çeşitleri nelerdir?

Davetiyeler, kişisel, özel ve personel davetiyeleri olmak üzere üç başlık altında incelenebilir. Kişisel davetiyeler, özel olarak davete çağrılan kişinin adresine gönderilir. Davete katılıp katılmama konusunda yanıt isteniyorsa, LCV (Lütfen Cevap Veriniz) notunda yer alan telefon numarası aranmalıdır. Özel davetiyeler, kitle iletişim araçları yardımıyla duyurusu halka yapılan davetlerdir. Bu türde yapılan davetler genellikler kamuyu ilgilendiren konularda olur. Okul, baraj, hastane, fabrika açılışı gibi etkinliklerde kullanılırlar. Personele gönderilen davetiyeler, doğrudan personelin ev ya da iş adresine gönderebileceği gibi, kurumsal gazete, duvar gazetesi, haber bültenleri gibi araçlarla yardımı ile de ilan edilebilir.

Hatırlatma notu hangi amaçları gerçekleştirmek için kullanılır?

Hatırlatma notlarını çeşitli amaçları gerçekleştirmek için kullanılır. Bu amaçlar; bilgi sormak ve bilgi vermek, bir şeyi onaylamak, fikir değişimi, toplantı talebinde bulunmak, toplantının ne zaman yapılacağını bildirmek, bir toplantıyı iptal etmek, rica etmek, dikkat çekmek, daha önceki bir hatırlatma notunu düzeltmek, kurum politikasını belirtmek şeklinde sıralanabilir.

Yıllık raporların amacı nedir?

Yıllık raporlar, bir kurumun vitrini gibidir. Müşteri ya da hedef kitle önce vitrini görür, eğer beğenirse mağaza ya da dükkândan içeri girer. Yıllık raporlar, halkla ilişkiler bölümü ya da halkla ilişkiler hizmeti alınan şirketin hazırlaması gereken çok önemli bir iletişim aracıdır. Aynı zamanda yıllık raporlar, kurumun ortaklarıyla finansal çevrelerde gerçekleştirdiği en pahalı yazılı sözleşmedir.

07. Kurumsal Tanıtım Yazarlığı

Reklam aracının halkla ilişkilerdeki kullanım biçimleri nelerdir?

Halkla ilişkiler uzmanları, çeşitli faaliyetlerinde reklamlara başvurmaktadır. Bu biçimler arasında kurumsal imaj geliştirme ve zenginleştirme ilk sırada gelir. Bunun yanı sıra savunucu reklamlar, çeşitli duyuru amaçlı reklamlara da rastlanır.

Reklam yaratıcı stratejisine ilişkin analiz türleri hangileridir?

Reklam yaratım sürecinde iletişim sorunu ve hedeflerini belirlenmesi ilk aşamadır. Ardından stratejik bilgi kaynakları olarak adlandırdığımız kurum-marka, hedef kitle ve pazar (rekabet) analizleri gerçekleştirilir. Hedeflediğimiz kitlenin özellikleri ile birlikte kullanacağımız medyanın mesaj sunum özelliklerini de analiz etmek gerekiyor. Bu arada reklamlara ilişkin yasal düzenlemeler ve kurumsal kimliğimiz ve kişiliğimizi de dikkate almak gerekiyor.

Reklam yaratım sürecindeki temel öğeler ve ilkeler nelerden oluşmaktadır?

Halkla ilişkiler uzmanları çalıştıkları kurumda bizzat kendileri reklam yazabildikleri gibi, reklam ajansları aracılığıyla da üretilen reklamları denetlemek durumundadır. Bir yazarın süreci denetleyen kişi olarak bilmesi gereken bazı temel noktalar söz konusudur. Öncelikle reklam yaratıcı stratejisinin geliştirilmesinde kullanılan stratejik bilgi kaynaklarının neler olduğunu bilmelidir. Diğer yandan reklam yazarı, reklam hedeflerine bağlı olarak reklamın etkili bir şekilde yaratılmasındaki ilkeleri bilmelidir. Bu ilkeler basılı reklam metinlerinde başlık, ana metin, kapatış ve slogan gibi yapısal öğelere ilişkin özelliklerin bilinmesini gerektirir.

Çeşitli medyalarda reklam yazarlığının değişen özellikleri nelerdir?

Reklamlar yayınlandıkları medyalara göre farklı tasarım özellikleri ve bilgileri gerektirir. Reklamın bir gazetede yayınlanması ile afiş olarak üretilmesi ya da bir televizyonda yayınlanması metin yazarlığı açısından kimi farklılıklar taşır. Bu farklılıklar sözü edilen medyaların mesaj taşıma yeterlilikleri ve özellikleri ile ilgilidir.

Reklamların kurum açısından değerlendirme ölçütleri nelerdir?

Reklamlar temelde kurumsal hedeflere bağlı olarak kurumsal kimlik ve kişiliğine uygunluk, hedef kitlelerin mesajı anlayabilme yetkinliği açılarından değerlendirilmelidir. Bunun yanı sıra kurumsal imajın geliştirilmesine yönelik olarak her tür reklamda belirli bir yapım kalitesinin
sağlanmasına da dikkat edilmelidir.

08. Etkili Sunuş Teknikleri

Heyecanımı nasıl kontrol edebilirim?

- Heyecanı kontrol edebilmek için; sunuşun çok öncesinde düşüncelerimizi düzenlemek, hayalimizde canlandırmak ve prova yapmak,
- Sunuşun hemen öncesinde derin nefes almak, kasları gevşetici hareketler yapmak,
- Sunuş sırasında ise hareket etmek ve dinleyicilerle göz teması kurmak gibi farklı teknikleri kullanabileceğinizi biliyorsunuz.

Sunuş öncesinde neler yapmam gerekir?

Sunuş öncesinde, sunuşu planlamanız gerektiğini ve bunun için (1) kime, (2) neden, (3) neyi ve (4) nasıl sorularına cevap aramanız gerektiğini öğrendiniz. Kime sorusunun cevabı size, dinleyicilerinizin değerleri, gereksinimleri, sınırlılıkları ve özelliklerine ilişkin ipuçları verecektir. Sunuşu gerçekleştirme nedenimiz ise genelde ikna etmek ve bilgilendirmek spektrumunda bir noktada yer almaktadır. Neyi ve nasıl soruları ise düşüncelerimizi ya da aktarmak istediğimiz içeriği düzenlemek ile ilgilidir.

Bunu yapabilmek için önerilen teknik,
1) beyin fırtınası gerçekleştirmek,
2) destekleyici düşünceleri saptamak,
3) kazançları belirtmek,
4) görsel materyalleri tasarımlamak,
5) dinleyici notları hazırlamak,
6) çarpıcı bir giriş planlamak,
7) akılda kalıcı biçimde sonlandırmak
8) dinleyici sorularına hazırlanmak adımlarını içermektedir.

Görsel birşeyler hazırlamalı mıyım? Ne tür araç gereç kullanabilirim?

Sözel açıklamaları destekleyen basit ve sade (BvS) görseller hazırlamak algıyı kolaylaştırır.

Görselleri yaratırken,
1) kullanılacak görsel sayısında cimri davranılması,
2) olabildiğince iletilerin görselleştirilmesi ve metinlerden kaçınılması,
3) metin ve sayıların görünür olmasının sağlanması,
4) renk kullanımında dikkatli davranılması,
5) görülmesi kolay resim ve çizimlerin tercih edilmesi,
6) “olsun” diye görsel kullanılmaması,
7) görsel algının kolaylaştırılması,
8) tutarlı davranılması gerekir.

Ayrıca, görsel materyalleri kullanırken, bunların sözel açıklamaların önüne geçmesine izin verilmemelidir.

Sunuş sırasında nelere dikkat etmeliyim?

- Sunuş sırasında dinleyicilerde olumlu izlenim yaratacak bir görünüm (giysi, takı, makyaj) ve konuşma tarzına (göz teması, ses tonu, yüz ve vücut hareketleri) sahip olunması gerekir.
- Görünüm ile dinleyicilerde olumlu bir izlenim yaratabilmek için aşırılığa kaçmamak, sade ve profesyonel görünmek önemlidir.
- Sunuş boyunca ses tonunun kolay anlaşılabilir ve vücut hareketlerinin doğal olmasına çaba harcanmalı, dinleyiciler ile göz teması kaybedilmemelidir.

Sunuşlarda genelde ne tür hatalar yapılır?

Düşüncelerin düzenlenmesine ilişkin sık yapılan hatalar arasında başlıcaları net ve açık bir hedef belirlememek, dinleyicileri tanımamak, sunuş için öngörülen zamana sığmayacak kadar çok bilgiyi aktarmaya çalışmak, kendini tekrar etmek, zamanı doldurmak için içeriği yaymaya çalışmaktır. Aktarımında ise genellikle konuyu istekli ve heyecanlı biçimde sunmamak, ses tonunu iyi ayarlayamamak, göz temasından kaçınmak, uygun olmayan anlatım dili kullanmak, hataları saklamaya çalışmak gibi hatalar yapılmaktadır. Unutmayın! Bu temel yeterlikleri kazandıktan sonra bol alıştırma yaparak sunum becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !